USB DẠNG THẺ

USB DẠNG THẺ  có ưu điểm là có diện tích in rộng nên bạn có sẽ trình bày được nhiều thông tin quảng cáo hơn làm cho usb của bạn thu hút hơn.

Có thể bạn cần biết